นโยบายการฝึกอบรม

ตารางแสดงชั่วโมงของการฝึกอบรมของพนักงาน

 

รายการที่ ชื่อรายการ ชั่วโมง
1. วิเคราะห์ฎีกาใหม่ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 7.00
2. การตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ 7.00
3. การบริหารความเสี่ยงเพื่อการจัดการธุรกิจ 7.30
4. หลักสูตรวุฒิบัตรด้ารการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 30.00
5. REIT/IFF: หลักเกณฑ์และภาษีที่เกี่ยวข้อง 5.00
6. การใช้งานระบบ SCP Straight Through สำหรับสำนักงานสำบัญชี 3.30
7. M-Score งบการเงินและหลักนิติบัญชีศาสตร์ 7.30
8. การบริหารเงินทุน 7.30
9. สัมมนาใหญ่ IIA ประเทศไทย ประจำปี 2559 8.30
10. การอบรมการป้องกันความปลอดภัยข้อมูลคอมพิวเตอร์ ครั้งที่15 7.00
11. รู้จักกฎหมายหลักทรัพย์ฉบับใหม่ ปฎิบัติอย่างไรให้ถูกต้อง 4.00
12. การจัดทำรายงาน Strategic Shareholder สำหรับบริษัทจดทะเบียนประจำปี 4.00
13. การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance 7.30
14. การบริหารความเสี่ยงขั้น Advance รุ่นที่2 15.00
15. การจัดอบรมโครงการ Smart Disclosure Program 8.30
16. ครบครันปัญหาหัก ณ ที่จ่าย ปี 2559 16.00
17. การหักภาษี ณ ที่จ่าย กรณีให้เช่าแบบลีสซิ่ง ตาม ท.ป.259 และกรณีให้เช่าแบบอื่นๆ ความเหมือนและความต่าง ข้อยกเว้น และข้อควรระวัง 8.00
18. แชร์พอยท์ ออนไลน์ 7.00
19. การวิเคราะห์และประเมินมูลค่าหุ้นในกลุ่มธุรกิจ 3.30
20. สารพันปัญหาใบกำกับภาษี ภาษีซื้อต้องห้าม และวิธีแก้ไข 8.00
21. การต่อต้านคอร์รัปชั่น ประจำปี 2559 194.00
22. การจัดการทำระบบเงินสดและการวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 7.30
รวม 371.70

หมายเหตุ: ค่าเฉลี่ยจำนวนชั่วโมงการอบรมของพนักงานเท่ากับ 2 ชั่วโมงต่อคน