ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นและสัดส่วนการถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรก ที่ปรากฏาสมุดจดทะบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1. JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 24.98
2. กองทุนเปิด ไทยทวีทุน 2 250,000,000 6.99
3. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 237,017,156 6.63
4. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 206,198,300 5.77
5. UBS AG SINGAPORE BRANCH 98,948,100 2.77
6. นายจิรวุฒิ คุวานันท์ โดย บลจ.สยามไนท์ ฟันด์แมเนจเม้นท์ จำกัด 78,949,200 2.21
7. นายสุรชัย สุวรรธนะกุล 69,319,900 1.94
8. นายอภิศักดิ์ เทพผดุงพร 69,100,000 1.93
9. นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 60,000,000 1.68
10. น.ส.อุรภา สุทธิพงษ์ชัย 50,000,000 1.40