โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 08/05/2561 ประเภท : XD

ลำดับ รายชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น (หุ้น) สัดส่วนการถือหุ้น (%)
1.  JS ASSET MANAGEMENT PTE. LTD. 893,000,000 24.98
2.  นายจิรวุฒิ คุวานันท์ 691,711,000 19.35
3.  บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 170,768,807 4.78
4.  UBS AG SINGAPORE BRANCH 98,948,100 2.77
5.  นายมงคล ประกิตชัยวัฒนา 96,689,500 2.70
6.  นายศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย 60,000,000 1.68
7.  น.ส.อุรภา สุทธิพงษ์ชัย 50,000,000 1.40
8.  น.ส.อรชร เจริญพงศ์อนันต์ 36,857,382 1.03
9.  นายพีรณัฎฐ์ ตันติพจน์ 24,087,200 0.67
10.  นายสิริอานนท์ ศรีกุเรชา 23,000,000 0.64
11.  นายโชติกร ปัญจทรัพย์ 21,137,500 0.59
12.  EAST FOURTEEN LIMITED-DFA EMERG MARKET CORE EQ PORT 19,936,500 0.56
13.  นายสมเกียรติ จิระสวัสดิ์ตระกูล 18,520,000 0.52