คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 คณะกรรมการของบริษัทได้อนุมัติจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อทำหน้าที่ในการดูแลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของบริษัท ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ โดยปัจจุบันคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 6 ท่าน ดังรายชื่อต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายเวทย์ นุชเจริญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2. ดร. ศิริ การเจริญดี กรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
3. นายโรแลนด์ ปัง ซือ วุย กรรมการบริหารความเสี่ยง
4. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการบริหารความเสี่ยง
5. นายลี เช เช็ง เอเดรียน กรรมการบริหารความเสี่ยง 
6. นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หมายเหตุ

* นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง แทนนดร. ศิริ การเจริญดี โดยมีผลตั้งแต่ 6 มิถุนายน 2560

โดยในปี 2559 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
  1. สอบทานกระบวนการจัดการความเสี่ยง และมาตรการบรรเทาความเสี่ยง ที่ฝ่ายจัดการนำไปใช้ รวมทั้งแผนงานการประเมินความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจและความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลกิจการ เพื่อให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนำเสนอรายงานต่อคณะกรรมการของบริษัท
  2. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธาน มีระยะเวลา 3 ปี โดยสอดคล้องกับวาระการดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการของบริษัท สมาชิกที่ดำรงตำแหน่งครบวาระ มีสิทธิ์ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปได้อีก ไม่ว่าสมาชิกผู้นั้นจะได้ดำรงตำแหน่งมาก่อนหน้านั้นแล้วกี่ครั้งก็ตาม ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประธานว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน