คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

เมื่อการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2558 ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและจัดตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนขึ้นมาแทน โดยมีหน้าที่เพิ่มเติมในการสรรหารวมทั้งประเมินศักยภาพ ความสามารถ บุคลิกและนิสัยของคณะกรรมการและผู้บริหาร

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

หมายเหตุ

นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนนนายกิตติ คชนันทน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2560

โดยในปี 2559 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 5 ครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
  • พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนกรรมการเพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัท พิจารณานำเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
  • พิจารณากลั่นกรองอัตราค่าตอบแทนของประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร (CEO) เพื่อเสนอแนะให้คณะกรรมการบริษัทอนุมัติ
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอำนาจเชิญผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมได้
  • คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนอาจขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อช่วยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามกฏบัตรอย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัท
  • ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

วาระการดำรงตำแหน่ง คราวละ 3 ปี กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระ อาจได้รับการแต่งตั้งเข้ามาใหม่ได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่างลง เพราะเหตุอันมิใช่การพ้นจากตำแหน่งตามวาระให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งกรรมการผู้มีคุณสมบัติตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แทนตำแหน่งที่ว่างนั้น โดยให้มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ในตำแหน่งที่ไปแทน

การแต่งตั้งคณะกรรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัท ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยพิจารณาคัดเลือกและกลั่นกรองบุคคลให้ดำรงตำแหน่งกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงสัดส่วน จำนวน และองค์ประกอบของคณะกรรมการที่เหมาะสม อย่างไรก็ดี ในกรณีที่ผลการคัดเลือกไม่มีบุคคลที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัท อาจจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจ ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ทรงคุณวุฒิบุคคลภายนอก เพื่อทำหน้าที่สรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนก็ได้