รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

11 ต.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
11 ต.ค. 2561 แจ้งรองประธานกรรมการบริษัทลาออก การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทแทนที่ และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
26 ก.ย. 2561 การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF)
19 ก.ย. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
17 ก.ย. 2561 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
06 ก.ย. 2561 แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
03 ก.ย. 2561 แจ้งสถานที่จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
21 ส.ค. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561
16 ส.ค. 2561 การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
09 ส.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 ส.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
06 ส.ค. 2561 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
25 ก.ค. 2561 แจ้งการลาออกของประธานกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ และ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
02 ก.ค. 2561 หุ้นเพิ่มทุนของ RML เริ่มซื้อขายวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
25 มิ.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5) (แก้ไข)
22 มิ.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายของ RML-W4 (F53-5)
14 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)