รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

14 พ.ค. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
14 พ.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
14 พ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
14 พ.ค. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
11 พ.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
08 พ.ค. 2561 10 พฤษภาคม 2561 เป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของ RML-W4
04 พ.ค. 2561 การปรับสิทธิของ RML-W4
30 เม.ย. 2561 แจ้งกรรมการลาออก
27 เม.ย. 2561 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
25 เม.ย. 2561 การห้ามซื้อหรือขายและพ้นสภาพจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของ RML-W4
20 เม.ย. 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RML-W4
20 เม.ย. 2561 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ
19 เม.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
19 เม.ย. 2561 แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน การขายหุ้นในบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
19 เม.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
18 เม.ย. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT
02 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RML-W4 (F53-5) (ครั้งที่ 11)
26 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
22 มี.ค. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การยกเลิก ESOP warrant (RML-WC) การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
15 มี.ค. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การยกเลิก ESOP warrant (RML-WC) การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561