รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

14 ธ.ค. 2561 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5) (แก้ไข)
13 ธ.ค. 2561 แบบรายงานผลการขายของ หุ้นสามัญ ที่เสนอขายให้แก่ บุคคลในวงจำกัด (F53-5)
12 ธ.ค. 2561 แจ้งการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ความสำเร็จของการเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชำระแล้ว
30 พ.ย. 2561 การเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้น และการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
15 พ.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561
14 พ.ย. 2561 แจ้งกรรมการตรวจสอบลาออก และการแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
13 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3) (แก้ไข)
13 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
13 พ.ย. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
13 พ.ย. 2561 งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
13 พ.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2561
08 พ.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561
26 ต.ค. 2561 หลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย
25 ต.ค. 2561 การเผยแพร่รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
25 ต.ค. 2561 ชี้แจงข่าวหรือข้อมูลตามที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ สอบถาม
24 ต.ค. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริษัท แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
11 ต.ค. 2561 แจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
11 ต.ค. 2561 แจ้งรองประธานกรรมการบริษัทลาออก การแต่งตั้งรองประธานกรรมการบริษัทแทนที่ และการแต่งตั้งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
26 ก.ย. 2561 การเข้าลงทุนในทรัพย์สินของบริษัท เคพีเอ็น แลนด์ จำกัด ("KPNL") ภายใต้กระบวนการโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer) และการเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทฯ ให้แก่บุคคลในวงจำกัด กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (แก้ไข PDF)
19 ก.ย. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ แทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง