รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ

20 เม.ย. 2561 กำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายและขอพักการขายหลักทรัพย์ RML-W4
20 เม.ย. 2561 แต่งตั้งรองประธานกรรมการ
19 เม.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 19 เมษายน 2561
19 เม.ย. 2561 แจ้งการลงนามในสัญญาร่วมทุน การขายหุ้นในบริษัทย่อย และการเพิ่มทุนในบริษัทร่วมทุน
19 เม.ย. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 18 เมษายน 2561
18 เม.ย. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT
02 เม.ย. 2561 แบบรายงานผลการใช้สิทธิของ RML-W4 (F53-5) (ครั้งที่ 11)
26 มี.ค. 2561 การเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
22 มี.ค. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การยกเลิก ESOP warrant (RML-WC) การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 (แก้ไขเพิ่มเติม)
15 มี.ค. 2561 การจ่ายเงินปันผล การออกหุ้นกู้ การยกเลิก ESOP warrant (RML-WC) การลดทุน การเพิ่มทุน การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
08 มี.ค. 2561 กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (RML-W4) ครั้งที่ 11
27 ก.พ. 2561 แจ้งการแต่งตั้งกรรมการแทนที่ตำแหน่งที่ว่างลง
27 ก.พ. 2561 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2561 งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
27 ก.พ. 2561 คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
14 ก.พ. 2561 SEC News :สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
14 ก.พ. 2561 SEC News : สรุปแบบ 246-2 ประจำวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
12 ก.พ. 2561 แจ้งการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังการทำ BIG LOT
11 ม.ค. 2561 ข่าวประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 01/2561: แจ้งความคืบหน้าการดำเนินงานพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์
29 ธ.ค. 2560 แบบรายงานผลการขายหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ (F53-5) (RML-W4 ครั้งที่ 10)