ภารกิจของบริษัท

ภารกิจของบริษัท คำแถลงภารกิจของไรมอน แลนด์ ได้รวบรวมองค์ประกอบหลักต่างๆ ไว้ดังนี้
  • บริษัทมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาโครงการที่มีจุดเด่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ที่เหนือกว่าความคาดหวังของลูกค้า โดยอาศัยความเข้าใจถึงความคาดหวังในความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง เพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการ
  • ในฐานะที่เป็นหนึ่งในผู้นำในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของไทย ไรมอน แลนด์ มุ่งเน้นในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทได้นำมาตรฐานที่ดีที่ใช้ในการก่อสร้างหรือพัฒนาโครงการที่ถือปฏิบัติกันมาใช้ในการก่อสร้างโครงการของบริษัท เช่นเดียวกับการนำเอามาตรฐานใหม่ในการงานวางแผนการจัดสรรที่ดิน การควบคุมสิ่งแวดล้อม และการบริหารงานหลังการขายที่ดีมาใช้กับโครงการของบริษัท
  • เพื่อให้แน่ใจว่าการทำธุรกิจหรือธุรกรรมของบริษัทในทุกๆ ด้านมีความเป็นธรรม โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริตต่อลูกค้าของบริษัท ผู้ขายสินค้า ผู้รับเหมาก่อสร้าง และคู่ค้า บริษัทได้เปิดช่องทางการสื่อสารให้กับผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็นของตนกับผู้บริหารของบริษัทและกรรมการของบริษัทได้
  • บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของสังคม ด้วยการให้การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน งานการกุศล การศึกษา และการคุ้มครองสภาพแวดล้อม
  • บริษัทมีนโยบายในการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีให้แก่บุคลากรของบริษัท ซึ่งรวมถึงการให้รางวัลสำหรับพนักงานที่มีผลงานดีเด่น นอกจากนั้นบริษัทยังเปิดโอกาสให้แก่พนักงานอย่างเท่าเทียมกันในอันที่จะเติบโตภายในองค์กร รวมทั้งปลูกฝังพนักงานให้เกิดความความพึงพอใจในการทำงาน และความภาคภูมิใจในองค์กร
  • บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีการเติบโตในส่วนแบ่งตลาด มีผลกำไรมีที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง และปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท ไรมอน แลนด์ ได้พยายามแสวงหามาตรฐานใหม่ๆ ในการออกแบบ การสร้างความสะดวกสบาย การออกแบบพื้นที่ใช้สอย และการสร้างมูลค่าให้เกิดขึ้นในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย