เครื่องคำนวณการลงทุน

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.65

ปรับปรุงเมื่อ: 19 ต.ค. 2561 16:37

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.07Arrow(4.43%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.65 / 1,910,700
วันก่อนหน้า 1.58
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.55 - 1.66
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 70,324,400
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.66 / 1,338,100
ราคาเปิด 1.59
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.91 - 1.67

 

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)

เงินปันผลต่อหุ้น

หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)