เครื่องคำนวณการลงทุน

RML
สกุลเงิน: THB
ราคาล่าสุด
1.11

ปรับปรุงเมื่อ: 23 ม.ค. 2562 14:00

เปลี่ยนแปลง(%) Arrow+0.03Arrow(2.78%)
ราคาเสนอซื้อ / ปริมาณ (หุ้น) 1.15 / 138,000
วันก่อนหน้า 1.08
ช่วงราคาระหว่างวัน 1.09 - 1.11
ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) 579,700
ราคาเสนอขาย / ปริมาณ (หุ้น) 1.11 / 72,500
ราคาเปิด 1.10
ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์ 0.92 - 1.68

 

เครื่องคำนวณ การลงทุน

ราคาซื้อ (บาท) วิธีการใช้งาน:

ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
จำนวนหุ้นที่ถือ
ค่าคอมมิสชั่น (%)
คอมมิสชั่นขั้นต่ำ (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
ราคาขาย (บาท) (%)

เงินปันผลต่อหุ้น

หักภาษี (บาท)
ยกเว้นภาษี (บาท)

จำนวนหุ้นที่ถือ
ราคาที่ซื้อต่อหุ้น (บาท)
ราคาที่ขาย (บาท)
กำไร(ขาดทุน) ขั้นต้น ก่อนหักค่าคอมมิชชั่น (บาท)
จำนวนค่าคอมมิชชั่น (บาท)
ภาษีมูลค่าเพิ่มขั้นต่ำ (บาท)
กำไร(ขาดทุน)สุทธิ (บาท)
คิดเป็นเป็นร้อยละของหน่วยลงทุน (%)

เงินปันผลขั้นต้น (บาท)