คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหาร ตำแหน่ง
1. นายลี เช เต็ก ไลโอเนล ประธานกรรมการบริหาร
2. นายลี เช เชง เอเดรียน กรรมการบริหาร
3. นายสถาพร อมรวรพักตร์ กรรมการบริหาร
ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร
  • มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานในเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินงานตามธุรกิจปกติ และงานบริหารของบริษัท
  • กำหนดนโยบาย แผนธุรกิจ งบประมาณ โครงสร้างการบริหารงาน และอำนาจการบริหารต่างๆ
  • เสนอแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
  • ตรวจสอบและติดตามผลการดำเนินงานของบริษัทตามนโยบายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารจะไม่รวมถึงการอนุมัติรายการใดที่อาจมีความขัดแย้ง หรือรายการใดที่คณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง มีส่วนได้เสีย หรือผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดที่ขัดแย้งกับบริษัท หรือบริษัทย่อยตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งการอนุมัติรายการในลักษณะดังกล่าวจะต้องเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าวตามข้อบังคับของบริษัท หรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้