คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน กรรมการตรวจสอบทุกคนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กรรมการตรวจสอบมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และสามารถได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบอีกได้ ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงกำหนดออกตามวาระ ให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทน โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนเข้าดำรงตำแหน่งแทนนั้น

คณะกรรมการตรวจสอบชุดปัจจุบันประกอบด้วยกรรมการอิสระจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยมีรายนามคณะกรรมการดังต่อไปนี้

ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง
1. ดร. ศิริ การเจริญดี ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบ
3. นายเวทย์ นุชเจริญ กรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ

ดร.ศิริ การเจริญดี ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ แทนนนายกิตติ คชนันทน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2560

นายเวทย์ นุชเจริญ ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ แทนนนายกิตติ คชนันทน์ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ โดยมีผลตั้งแต่ 16 พฤษภาคม 2560

คณะกรรมการตรวจสอบมีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง โดยในปี 2559 มีการประชุมทั้งสิ้นจำนวน 7 ครั้ง และได้มีการรายงานต่อคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง

ขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
 • สอบทานให้บริษัทมีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องและมีการเปิดเผยอย่างเพียงพอ
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน (Internal Control) ที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมทั้งในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน รายงานทางการเงินรวมทั้งรายงานอื่นๆ และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งพิจารณาความเพียงพอของงบประมาณ บุคลากร และความเป็นอิสระของฝ่ายตรวจสอบภายใน ตลอดจนให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลิกจ้าง และพิจารณาผลการปฏิบัติงานของหัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและพนักงานในหน่วยงานตรวจสอบภายใน หรือหน่วยงานอื่นใดที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน
 • สอบทานการปฏิบัติงานของบริษัท ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้างบุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี และเสนอค่าตอบแทนการสอบบัญชี รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
 • พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ให้มีการดำเนินการให้เป็นไปตามพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดตามกฎหมายที่กำหนดโดยสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) และพิจารณาเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้มีความถูกต้องครบถ้วน
 • สอบทานให้บริษัทมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล
 • จัดให้มีกระบวนการป้องกันการคอร์รัปชั่น รับแจ้งเบาะแส (Whistle-Blowing) จากพนักงานหรือบุคคลอื่นในเรื่องที่เกี่ยวกับการคอร์รัปชั่น การทุจริตภายในองค์กร หรือรายการผิดปกติเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน รวมทั้งให้การปกป้องผู้ที่แจ้งเบาะแส
 • จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ โดยเปิดเผยไว้ในรายงานประจำปีของบริษัท และต้องประกอบด้วยข้อมูลอย่างน้อยดังต่อไปนี้
  • ความเห็นเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วนเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของบริษัท และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมถึงการป้องกันการคอร์รัปชั่น
  • ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
  • ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้สอบบัญชี
  • ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • จำนวนครั้งของการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน
  • ความเห็นหรือข้อสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ
  • รายการอื่นที่เห็นว่าผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัท ทราบอย่างน้อยไตรมาสละครั้ง
 • ให้มีอำนาจเชิญกรรมการ ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยงาน หรือพนักงานของบริษัท เข้าร่วมหารือหรือตอบข้อซักถามของกรรมการตรวจสอบ
 • ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ หากพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระทำดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ให้คณะกรรมการตรวจสอบรายงานต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
  • รายการที่เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
  • การทุจริตหรือมีสิ่งผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่สำคัญในระบบการควบคุมภายใน
  • การฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท
 • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายและคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบ